CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Economische maatregelen Nederlandse overheid voor ondernemers

16 maart 2020

Economische maatregelen Nederlandse overheid voor ondernemers/werkgevers als gevolg van de Corona-epidemie (Covid-19). Onze aanpak!

Op 12 maart jl. heeft de Nederlandse overheid diverse economische maatregelen aangekondigd voor ondernemers / werkgevers. Deze zijn op 15 maart jl. aangevuld. Mogelijk worden deze nog verder aangevuld. Houd onze website in de gaten.

Deze economische maatregelen betreffen:

 1. Regeling voor werktijdverkorting voor uw werknemers
 2. Aanvraag uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing bij de belastingdienst
 3. Verlaging voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting
 4. Aanvraag BMKB-krediet.

Uitleg/toelichting:

1. Regeling voor werktijdverkorting voor uw werknemers

Stap 1

Aanvraag vergunning werktijdverkorting voor uw werknemers

Voorwaarden:

 • U bent een werkgever die getroffen is door een bijzondere situatie, die niet onder het normale ondernemersrisico valt. Het Kabinet heeft de Corona-epidemie aangemerkt als een bijzondere situatie
 • U verwacht dat u als gevolg van de Corona-epidemie minimaal 2 weken en maximaal 24 weken, tenminste 20% minder werk te hebben voor uw werknemers

Als u voldoet aan deze voorwaarden, kunt u een vergunning voor werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van SZW. De vergunning geldt maximaal 6 weken, maar kan zo nodig 3 keer worden verlengd tot maximaal 24 weken.

Wij kunnen u van dienst zijn bij deze aanvraag.

De vergunningaanvraag kent helaas geen terugwerkende kracht. Ook geldt er een zogenaamde periode van “eigen risico” van twee weken. Twijfelt u of u inderdaad 20% minder werk heeft voor uw werknemers als gevolg van de Corona-epidemie. Dan adviseren wij u de vergunning alvast aan te vragen.

Let op:

 • de werktijdverkorting geldt alleen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft en dus niet voor uitzendkrachten, nuluren-contracten, ZZP’ers
 • een verlenging kan worden aangevraagd tot uiterlijk in de zevende week na afloop van de vergunning

https://www.uitvoeringarbeidsvoorwaardenwetgeving.nl/mozard/!suite09.scherm1089?mWfrs=42558&mNch=svtg1u4bbr

Stap 2:

Melden vergunning werktijdverkorting en aanvraag van een tijdelijke WW-uitkering voor werknemers

Zodra u de eerste vergunning voor werktijdverkorting heeft ontvangen van het Ministerie van Sociale Zaken, dan dient u dit – uiterlijk op de 2e dag na ontvangst van de vergunning – te melden bij het UWV. Deze meldplicht geldt alleen voor de eerste vergunning.

Melding kunt u doen met behulp van het formulier “ Melden werktijdverkorting”.

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/melden-werktijdverkorting.aspx

Wij zijn u graag van dienst bij het doen van deze melding.

Stap 3:

Aanvraag tijdelijk WW-uitkering voor uw werknemers

Voor het eerst in de 7de week na afgifte van de vergunning kunt u voor uw werknemers een tijdelijke WW-uitkering aanvragen bij het UWV. Omdat uw loondoorbetalingsplicht voor uw werknemers doorloopt, kan de WW-uitkering met toestemming van de werknemer aan u worden overgemaakt.

Dat kunt handmatig doen met behulp van het formulier “Aanvraag WW-uitkering bij werktijdverkorting” van het UWV. (Link invoegen)

https://www.uwv.nl/werkgevers/formulieren/aanvragen-ww-uitkering-bij-werktijdverkorting.aspx

Let op:

 • Uw werknemers dienen wel aan de voorwaarden te voldoen om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering;
 • Is uw werknemer ziek geweest in de periode van de werktijdverkorting? Dan ontvangt u hiervoor geen WW-uitkering;
 • Voor elke werknemer waarvoor u een WW-uitkering wilt aanvragen moet u een afzonderlijk formulier invullen.

Omdat een vergissing zo begaan is, zijn wij u graag van dienst bij het invullen van het formulier / de formulieren en het verzorgen van uw aanvraag.

2. Aanvraag uitstel van betaling voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffing bij de belastingdienst

Als crisismaatregel kunt u uitstel van betaling voor de volgende belastingschulden krijgen.

 • Inkomstenbelasting
 • Vennootschapsbelasting
 • Omzetbelasting
 • Loonheffing

Het betreft een invorderingsmaatregel. De aangifteplicht blijft dus bestaan.

Let op! Er moet wel sprake zijn van een belastingschuld die u nu niet kunt betalen.

Dit verzoek dient schriftelijk te geschieden bij de belastingdienst en een derde deskundige (uw adviseur/accountant) zal een verklaring moeten afgeven.

Uit die verklaring moet blijken dat:

 • U bestaande betalingsproblemen heeft en bijvoorbeeld niet van nog te verwachten betalingsproblemen
 • Uw betalingsproblemen van tijdelijke aard zijn als gevolg van het coronavirus
 • De onderneming levensvatbaar is

De belastingdienst kan om zekerheid vragen en nadere voorwaarden stellen. Een verzuimboete voor niet op tijd betalen van omzetbelasting of loonheffing hoeft u niet te betalen.

Let op! Bent u B.V., stichting of anderszins belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting, denkt u dan ook aan om tijdig uw betalingsonmacht voor omzetbelasting en loonheffing te melden bij de Belastingdienst. Dit geldt ook in het geval u de pensioenpremies aan pensioenfonds niet tijdig kunt voldoen. Als bestuurder van uw B.V., stichting of vereniging moet u de betalingsonmacht tijdig melden bij uw pensioenfonds.

Kortlopend telefonisch uitstel van betaling (4 maanden)

Naast bovengenoemde crisismaatregel kunt u in bepaalde gevallen ook kortlopend uitstel van betaling krijgen, voor een periode van 4 maanden na de laatste vervaldag van uw aanslag. Deze regeling bestaat al langer. U kunt dit uitstel telefonisch aanvragen bij de BelastingTelefoon.

Voor dit kortlopend uitstel moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020
 • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag.
  (loonheffing en omzetbelasting)
 • U hebt eerder altijd op tijd aangifte gedaan
 • U hebt niet eerder voor deze aanslag of voor andere openstaande aanslagen uitstel van betaling gekregen vanwege betalingsproblemen of vanwege de verrekening met een belastingteruggaaf
 • Uw totale openstaande belastingschuld is minder dan € 20.000
  Hierbij telt niet mee: een belastingschuld waartegen u bezwaar hebt gemaakt en waarvoor u uitstel van betaling hebt gekregen
 • U hebt geen openstaande aanslagen waarvoor u een dwangbevel hebt gekregen
 • Het gaat niet om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2020 met een datum vóór 1 november 2020
 • U kunt alleen kort telefonisch uitstel van betaling krijgen voor een (naheffings)aanslag.
  (loonheffing en omzetbelasting)

3. Verlaging voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting

Uw voorlopige aanslagen inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting kunt u verlagen, indien u een lagere winst verwacht als gevolg van de coronacrisis. Neemt u contact met ons op als u uw voorlopige aanslag verlaagd wilt hebben.

4. Aanvraag BMKB-krediet.

Verruiming van Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) treedt per 16 maart 2020 in.

Het ministerie van Economische zaken heeft op 15 maart jl. een tijdelijke verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten tot 16 maart 2022 bekendgemaakt.

Deze is bedoeld voor MKB-bedrijven met een gezond toekomstperspectief.

BMKB-regeling is een borgstellingsregeling door de overheid aan MKB-bedrijven die niet voldoende zekerheid kunnen verschaffen voor de kredietaanvraag, maar verder een gezond toekomstperspectief hebben.

De aanvraag dit krediet hiervan loopt via de financiers / banken.

Financiers kunnen hiervoor terecht bij het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland)

Normaliter komt 50% van het krediet dat de financier verstrekt in aanmerking voor BMKB-regeling. De borgstelling reikt tot 90% van het krediet dat verstrekt wordt onder deze BMKB-regeling.

Vanaf 16 maart 2020 wordt het kredietmaximum verhoogd van 50% naar 75% van het totaal verleende krediet onder deze BMKB-regeling. De regeling kan benut worden voor een overbruggingskrediet of verhoging van een rekening-courantkrediet met een maximale looptijd van 2 jaar.

Let op!

 • Het krediet moet in de toekomst afgelost moeten worden. Het is aannemelijk dat de verruiming binnen 2 jaar moet worden afgelost. Let dus goed op uw aflossingscapaciteit.

Neem contact op met uw relatiebeheerder wanneer u bovenstaande zaken geregeld wilt hebben.