Op 3 december verhuist ons kantoor in Asten naar Someren, Witvrouwenbergweg 15A, 5711 CN Someren.

Onverwacht inkomstenbelasting betalen bij overlijden van uw partner

19 oktober 2021

Bij een overlijdenssituatie spelen er diverse belastingen een rol. Mogelijk zijn uw erfgenamen erfbelasting verschuldigd bij uw overlijden. Maar ook de inkomstenbelasting kan een rol spelen bij uw overlijden. Bent u aandeelhouder van een BV en uw partner komt te overlijden, dan ook loopt u mogelijk tegen een onverwachte heffing aan.

Hoe is de wet?

Stel u bent aandeelhouder van een BV, dan moet u inkomstenbelasting (aanmerkelijkbelangheffing) als u de aandelen van de BV verkoopt. Uw overlijden wordt ook als verkoop gezien. Bij uw overlijden betaalt u (uw erfgenamen) 26,9% inkomstenbelasting over de waarde van de aandelen minus de fiscale verkrijgingsprijs van de aandelen. Dit is in beginsel het bedrag dat u voor de aandelen heeft betaald of wat u heeft ingebracht bij de oprichting van de BV.

Exploiteert de BV een ‘echte’ onderneming, dan kan deze belastingclaim worden uitgesteld. Dit geldt alleen voor zover er sprake is van ondernemingsvermogen en niet van beleggingsvermogen. Vinden er geen actieve ondernemingsactiviteiten meer plaats in de BV (zoals een beleggings-BV of een pensioen-BV), dan kan de belastingclaim niet worden uitgesteld.

Wat nu als uw partner komt te overlijden die geen aandelen bezit in de BV?

Indien u in gemeenschap van goederen bent gehuwd, dan valt uw aandelenbezit van de BV in de gemeenschap van goederen. Uw partner is hierdoor voor 50% gerechtigd in het vermogen van de BV. Hierdoor is zij voor de inkomstenbelasting ook 50% aanmerkelijkbelanghouder van de BV. Komt uw partner te overlijden, dan moet er dus 26,9% inkomstenbelasting worden betaald over 50% van de waarde van de aandelen minus de verkrijgingsprijs van de aandelen.

Cijfervoorbeeld

Stel u bent 100% aandeelhouder van de beleggings-BV. De BV is eigenaar van een pand en beleggingen. De waarde bedraagt in totaal € 500.000. Er zijn geen schulden. Bij oprichting van de BV is € 18.000 aan aandelenkapitaal gestort.

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd en komt uw partner eerst te overlijden, dan is er bij het overlijden van uw partner € 65.000 (26,9% over (€ 500.000 minus € 18.000)*50%) aan inkomstenbelasting verschuldigd.

Tekort aan liquide middelen in privé?

In de praktijk blijkt regelmatig dat de inkomstenbelastingclaim die ontstaat door het overlijden niet betaald kan worden door de erfgenamen vanuit privé. Er is een regeling getroffen dat er op verzoek onbelast dividend uitgekeerd kan worden door de BV aan de erfgenamen, zodat de inkomstenbelasting heffing betaald kan worden. Er zijn voorwaarden gebonden aan de regeling. Eén van de gevolgen van de regeling is dat de onbelaste dividenduitkering in de toekomst weer belast wordt bij de erfgenamen. Er is dus sprake van uitstel van belasting.

Tip 1:
Bent u gehuwd in gemeenschap van goederen en wilt u de aanmerkelijkbelangheffing voorkomen indien uw partner komt te overlijden? U kunt dit bereiken door het opstellen van huwelijkse voorwaarden vóór het overlijden. De aandelen worden dan toegerekend aan uw vermogen en valt niet in de gemeenschap van goederen. Pas bij uw overlijden vindt er inkomstenbelastingheffing plaats over de waarde van de aandelen. 

Tip 2:
Als u uw erfgenamen niet wilt opzadelen met een BV en de bijbehorende fiscale afwikkeling, dan kunt u overwegen om de BV op te heffen. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de BV worden opgeheven.

Heeft u vragen over uw feitelijke situatie, neem dan gerust contact op met Aafje van de Waterbeemd (financieel planner/estate planner).