CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Mandatory Disclosure Richtlijn (MDR: ook wel DAC 6)

27 juli 2021

Met ingang van 1 januari 2021 moeten intermediairs, zoals accountants en fiscalisten, bepaalde ‘potentieel agressieve grensoverschrijdende belastingconstructies’ melden bij de Belastingdienst. De richtlijn is een Europees product van de voortgaande strijd tegen belastingontwijking en zogenaamde grondslaguitholling en vindt zijn oorsprong mede in de onthullingen die plaatsvonden middels bijvoorbeeld de Panama-Papers. Maar wat houdt deze MDR-richtlijn eigenlijk in?

Het doel van de richtlijn

De Europese lidstaten willen middels deze richtlijn misbruik voorkomen door (toe)zicht te houden op de grensoverschrijdende activiteiten van belastingplichtigen en hun daarbij betrokken adviseurs. De adviezen die zien op grensoverschrijdende constructies dienen gemeld te worden bij de belastingautoriteit. In Nederland is dat bij de Belastingdienst. Door deze meldingen krijgen belastingautoriteiten van de betrokken lidstaten informatie die hen de mogelijkheid geeft om deze ‘constructies’ nader te onderzoeken. Hoewel de wet op 1 januari 2021 inwerking is getreden, geldt de meldplicht voor constructies met terugwerkende kracht vanaf 25 juni 2018.

Welke constructies moeten wanneer worden gemeld?

Allereerst is het van belang vast te stellen dat een constructie grensoverschrijdend is. Of de constructie vervolgens gemeld moet worden hangt af van de vraag of de constructie één van de zogenaamde wezenskenmerken (’hallmarks’) bezit. Deze wezenskenmerken betreffen kaders die duiden op een mogelijk risico van belastingontwijking. Daarnaast geldt voor sommige wezenskenmerken de zogenaamde main-benefittest. De main-benefittest houdt kort samengevat in dat het belangrijkste voordeel dat redelijkerwijs te verwachten valt van een constructie, ziet op het verkrijgen van een belastingvoordeel.

Nieuwe constructies vanaf 1 januari 2021 dienen binnen 30 dagen nadat deze beschikbaar is gesteld, gemeld te worden door de intermediair die deze bedenkt, opzet, aanbiedt, beschikbaar maakt voor implementatie of beheert. Op het opzettelijk niet of niet-tijdig melden van een constructie staat een boete van maximaal € 870.000.

Wie moet de constructie melden?

De meldingsplicht ligt in beginsel bij intermediairs en zogenoemde hulpintermediairs, zoals accountants, fiscalisten en notarissen. In specifieke gevallen kan de meldingsplicht naar de belastingplichtige dus uzelf verschuiven. Bijvoorbeeld als er geen intermediair bij de constructie betrokken is of als er intermediairs betrokken zijn die een beroep kunnen doen op hun verschoningsrecht, zoals advocaten.

In tegenstelling tot de Wwft-wetgeving mag een geconstateerde grensoverschrijdende constructie die tot meldplicht aanleiding geeft door de intermediair wel met u worden besproken.

Ingeval van melding dienen we een nieuw cliëntonderzoek te doen voor de Wwft.

Voor welke belastingen geldt de MDR?

De Mandatory Disclosure Richtlijn geldt voor elke vorm van belasting met uitzondering van omzetbelasting en accijnzen.

Advies of informatie nodig?

Heeft u vragen over deze meldingsplicht of twijfelt u of een constructie binnen uw onderneming meldingsplichtig is? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of fiscalist.