CORONADOSSIER: Lees hier actuele informatie over het nieuwe coronavirus (COVID-19)

Gedragscodes

Gedragscode RSW Accountants + Adviseurs

De doelstelling van de gedragscode is om algemeen aanvaard gedrag binnen de organisatie te definiëren. Ze biedt alle medewerkers houvast en geeft richting aan onze dagelijkse activiteiten. Hiermee willen wij het vertrouwen in onze organisatie blijven waarmaken.

Wij verlenen professionele diensten door ons aan de volgende richtlijnen te houden.

  1. Wij verlenen onze diensten in overeenstemming met het beleid van RSW Accountants + Adviseurs.
  2. Wij bieden alleen die diensten aan die binnen ons competentiebereik vallen en streven ernaar om niet minder te leveren dan hetgeen wij hebben toegezegd.
  3. Wij concurreren scherp en zijn alleen betrokken bij praktijken die legaal en ethisch zijn.
  4. Wij voldoen aan onze contractuele verplichtingen en rapporteren en factureren op een eerlijke wijze.
  5. Wij respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van onze cliënten, onze mensen en anderen met wie wij zaken doen. Tenzij uitdrukkelijk toegestaan, gebruiken wij geen vertrouwelijke informatie voor persoonlijke doeleinden, ten gunste van onze organisatie of ten gunste van derden. Wij maken vertrouwelijke informatie of persoonlijke gegevens alleen openbaar indien dit nodig is en wanneer wij hiervoor de desbetreffende goedkeuring hebben verkregen en/of wij hiertoe verplicht zijn vanwege juridische, wettelijke of professionele vereisten.
  6. Wij willen belangenverstrengeling voorkomen. Indien er sprake is van potentiële belangenverstrengeling en wij ervan overtuigd zijn dat de belangen van de respectievelijke partijen op een juiste wijze kunnen worden beschermd door middel van de implementatie van geëigende procedures, zullen wij deze procedures implementeren.
  7. Wij koesteren onze onafhankelijkheid. Wij beschermen het vertrouwen van onze cliënten en andere belanghebbenden door ons te houden aan wettelijke en professionele normen die zijn opgesteld om ons in staat te stellen zo objectief mogelijk te werken. Hierbij willen wij ervoor zorgen dat onze onafhankelijkheid niet in het geding komt of lijkt te komen. Wij reageren actief op situaties en omstandigheden die onze objectiviteit in gevaar brengen of lijken te brengen.
  8. Wanneer wij geconfronteerd worden met moeilijke kwesties of kwesties waarbij onze organisatie een risico loopt, raadplegen wij de daartoe bevoegde personen van onze organisatie voordat wij tot actie overgaan. Wij volgen de technische en administratieve vereisten van raadpleging die voor ons van toepassing zijn.
  9. Het is voor ons onacceptabel om steekpenningen te aanvaarden of te betalen.

Wij willen iedereen stimuleren om twijfels over de naleving van de gedragscode te melden en te uiten op een oprechte, eerlijke en respectvolle manier. Onze organisatie wil individuele personen beschermen tegen represailles. Leidinggevenden in de lijn zijn verantwoordelijk voor de behandeling van problemen die onder hun aandacht worden gebracht. Als er melding wordt gemaakt van een (vermoeden van) inbreuk op onze gedragscode, dan wordt de situatie onderzocht. Indien nodig volgen er stappen zoals disciplinaire maatregelen en in het uiterste geval ontslag. Dit geldt tevens voor iedereen die tot overtredingen aanzet of deze goedkeurt of daar kennis van heeft en niet direct actie onderneemt om deze te corrigeren.

Heeft u vragen?Neem contact met ons op

Wilt u vrijblijvend een afspraak maken om meer over onze aanpak te weten te komen? Of heeft u nog andere vragen? Vul dan het contactformulier in en we komen zo snel mogelijk bij u terug.

Ook een afspraak in de avonduren behoort tot de mogelijkheden.

Doet u internationaal zaken?

Wij zijn aangesloten bij INPACT, een internationale vereniging van onafhankelijke accountantskantoren. Door ons uitgebreide internationale netwerk kunnen we u goed van dienst kunnen zijn op dit gebied. Benieuwd naar onze internationale aanpak? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact met ons op
logo-inpact