Werkkostenregeling

Per 1 januari 2011 is de werkkostenregeling door de belastingdienst ingevoerd voor elke ondernemer met personeel. Het doel van deze regeling is een administratieve lastenverlichting voor werkgevers. Tot en met eind 2013 geldt er een overgangs-periode. U kunt jaarlijks kiezen voor toepassing van de werkkostenregeling, ofwel de oude situatie van vrije vergoedingen en verstrekkingen voortzetten. De overgangsperiode kunt u tevens gebruiken om de regeling in te voeren in de arbeidsvoorwaarden van de werknemers.

Wat houdt de regeling in?
U hoeft per werknemer niet meer bij te houden hoeveel er vergoed en/of verstrekt is. In plaats daarvan mag u maximaal 1,4% van de totale fiscale loonsom aan uw werknemers vergoeden. Dit is de forfaitaire ruimte. Het maakt hierbij niet u hoe u de forfaitaire ruimte over uw werknemers verdeeld. Als er méér wordt vergoed dan de forfaitaire ruimte, dan bent u over het meerdere 80% eindheffing verschuldigd.

Een aantal vergoedingen en verstrekkingen vallen niet binnen de forfaitaire ruimte. Deze kunt u dus extra vergoeden of verstrekken. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

• Gerichte vrijstellingen (o.a. reiskosten, studiekosten, outplacement) Deze kosten kunnen altijd onbelast worden vergoed.

• Posten met nihilwaardering (o.a. arbovoorzieningen, consumpties tijdens werktijd) Dit zijn vrijstellingen onder voorwaarden. Als aan de voorwaarden wordt voldaan nemen zij geen forfaitaire ruimte en kunnen ze onbelast worden vergoed. Als niet aan de voorwaarden wordt voldaan, vallen deze kosten binnen de forfaitaire ruimte.

De vraag of de werkkostenregeling voordelig of nadelig voor u is kunnen wij voor u beantwoorden door een (juiste) vergelijking te maken. Wij werken nauw met u samen zodat uw keuze zo goed mogelijk gemaakt kan worden.

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.

contactpersoon
Jean Pierre van Duppen