SRA Nieuwsbrief 2e kwartaal 2012

Geplaatst op: 15-03-2012 (archief)

Het is crisis, wat doen de pensioenen?

De laatste tijd zijn de pensioenfondsen niet meer uit de actualiteit weg te denken. Elke dag staat er wel een bericht in de krant over kortingspercentages, dekkingsgraden of bijstortingen. Wat zijn de gevolgen voor de werknemerspensioenen?

Dalende aandelenkoersen en de lage marktrente hebben de dekking van de fondsen geen goed gedaan. De Nederlandsche Bank heeft de pensioenfondsen opdracht gegeven om alles in het werk te stellen om het dekkingstekort weg te werken. Zij moeten hiervoor herstelplannen schrijven waarin zij aangeven hoe zij op korte termijn weer het minimumvereiste aan eigen vermogen kunnen bereiken.

Bijstortingsverplichting
Een van de middelen om uit deze onderdekking te raken, is de bijstortingsverplichting van de werkgever. Deze bijstortingsverplichting bestaat alleen voor ondernemingspensioenfondsen en niet voor bedrijfstakpensioenfondsen. Afhankelijk van de financieringsovereenkomst kan het fonds de werkgever aanspreken op de toegenomen pensioenlasten en vragen om aanvullende premiebedragen te voldoen. Andere opties zijn het verhogen van de pensioenpremies of het bevriezen van de uitkering.

Pas als het pensioenfonds alle middelen heeft benut om het dekkingstekort tegen te gaan, mag het fonds gaan korten op de pensioenuitkeringen. Dit wordt ook wel afstempelen genoemd.

Verzekeraars
Ook werknemerspensioenen die bij verzekeringsmaatschappijen zijn ondergebracht, hebben last van de financiële crisis. Verzekeraars beleggen de premies immers in aandelen en ondervinden net als de pensioenfondsen hinder van de lage rente. De gevolgen zijn afhankelijk van wat de werkgever met de verzekeraar heeft afgesproken en in welke regeling iemands pensioen valt: een middelloon-, eindloon- of beschikbare premieregeling.

Laatste stand van zaken
In februari 2012 heeft de Nederlandsche Bank bekendgemaakt dat 103 fondsen gaan korten op de pensioenen. De voorgenomen korting is noodzakelijk om de pensioenfondsen in 2013 de gelegenheid te geven hun dekkingsgraad op peil te krijgen. Gemiddeld komt de korting uit op 2,3% maar 34 fondsen hebben aangegeven meer dan 7% te gaan korten. De meeste fondsen die moeten korten, doen dat per 1 april volgend jaar. Acht fondsen gaan al per 1 april 2012 over op een korting van gemiddeld 6,8%. De Nederlandsche Bank mag de namen van de fondsen die gaan korten niet bekend maken, maar de Pensioenfederatie heeft een lijst openbaar gemaakt op haar website: www.pensioenfederatie.nl.  
 
Fiscale gevolgen van een echtscheiding

Maar liefst één op de drie huwelijken eindigt in een echtscheiding. Vaak zijn niet alleen de emotionele maar ook financiële en fiscale gevolgen groot. In dit artikel leest u meer over enkele fiscale consequenties.

Einde fiscaal partnerschap
Bij een echtscheiding eindigt het fiscaal partnerschap op het moment dat u niet meer samen op hetzelfde woonadres staat ingeschreven en het verzoek tot echtscheiding of scheiding van tafel en bed is ingediend bij de Rechtbank. Zolang u niet voldoet aan beide voorwaarden, blijft u voor de Belastingdienst fiscaal partner.

Let op:
Voor de toeslagen eindigt het partnerschap al op het moment dat u duurzaam gescheiden leeft. U staat dan niet meer op hetzelfde woonadres ingeschreven en u bent niet van plan om in de toekomst weer te gaan samenleven.

Alimentatie
Moet u partneralimentatie betalen, dan is deze bij u aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Uw ex-echtgeno(o)t(e) betaalt belasting over de ontvangen bedragen aan alimentatie. Kinderalimentatie is niet aftrekbaar bij de betalende ouder en niet belast bij de ontvangende ouder. Mogelijk heeft u als betalende ouder wel recht op een forfaitaire aftrek voor kosten van levensonderhoud van kinderen. Dat kan alleen als u voor het kind geen kinderbijslag krijgt en het kind zelf geen recht heeft op studiefinanciering.

Let op:
Het kabinet wil de aftrek levensonderhoud kinderen op termijn afschaffen. Ook zijn er plannen om de partneralimentatie te defiscaliseren. De verplichting valt dan buiten de inkomstenbelasting. Alimentatie is dan niet langer aftrekbaar bij de betaler en niet langer belast bij de ontvanger. Het is verstandig om bij het opstellen van het echtscheidingsconvenant nu al met deze onderzekerheden rekening te houden.

Eigenwoningregeling
Zodra u of uw partner de eigen woning verlaat, heeft dit gevolgen voor de eigenwoningregeling. Fiscaal gezien wordt de woning voor de vertrekkende partner vanaf dat moment nog maximaal twee jaar lang als eigen woning aangemerkt (scheidingsregeling). Wie van beiden in die periode het eigenwoningforfait en de aftrekbare hypotheekrente moet aangeven, hangt af van de juridische eigendoms- en schuldverhouding. Na twee jaar stopt de eigenwoningregeling voor de vertrekkende partner. Zijn/haar aandeel in de eigen woning en in de schuld verhuist naar box 3. De hypotheekrente is dan niet langer aftrekbaar.

Let op:
Na het verstrijken van de tweejaarsperiode krijgt de vertrekkende partner mogelijk te maken met de bijleenregeling. Datzelfde geldt als de echtscheiding binnen twee jaar is afgerond en de woning wordt toebedeeld aan een van beiden. De partner die de woning niet overneemt, realiseert dan een eigenwoningreserve.

 

Extra voordeel voor de gulle werkgever

Nederlanders zijn van nature gulle gevers. Wij doneren aan goede doelen, geven geld bij een collecte aan de deur en dragen ons steentje bij op giro 555 voor een rampenactie op tv. Om het geefgedrag te stimuleren, is de giftenaftrek dit jaar verruimd.

Schenken aan een goed doel
Het is nu nog aantrekkelijker geworden om geld te doneren aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Op de site van de Belastingdienst kunt u onder het kopje rekenhulpen controleren of de instelling waaraan u doneert, is aangemerkt als een ANBI. Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar in de inkomstenbelasting maar er geldt een drempel en een plafond. Voor giften die niet in de vorm van periodieke uitkeringen zijn gedaan, is de drempel € 60 of, als dat meer is, 1% van het verzamelinkomen (vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek). Tevens geldt een maximum van 10% van het verzamelinkomen. Partners moeten hun verzamelinkomens samenvoegen.

Doneert u geld aan een ANBI die is aangemerkt als culturele instelling, dan levert u dit fiscaal extra voordeel op. Vanaf 2012 mag u deze gift voor de giftenaftrek in aanmerking nemen voor 1,25 keer het bedrag van de gedane gift (tot maximaal € 5.000). Voor deze verhoging geldt dus een maximum van € 1.250. Ook eenmalige giften aan een steunstichting sociaal belang behartigende instelling (SBBI) zijn onder voorwaarden aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Voorbeelden van SBBI's zijn muziek- en sportverenigingen. De voorwaarden moeten op dit moment nog worden bepaald.

Let op:
De giftenaftrek kent vanaf 2012 ook een aanscherping. Als u een herroepelijke gift daadwerkelijk herroept, dan moet u deze weer bij het inkomen optellen als u voor deze gift eerder giftenaftrek heeft genoten.

Schenken vanuit uw bv
Voor uw bv is het ook aantrekkelijker om geld te doneren aan een ANBI. De drempel van € 227 voor giftenaftrek in de vennootschapsbelasting is vervallen. Het totaalbedrag aan giften mag in plaats van 10% nu maximaal 50% van de winst bedragen. Het maximum is € 100.000.

Een gift aan een ANBI die is aangemerkt als een culturele instelling mag u in aanmerking nemen voor 1,5 keer het bedrag van de gedane gift. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 2.500.

Vrijwilligersvergoeding soms ook aftrekbaar
Zet u zich als vrijwilliger in voor een goede doelen organisatie en ziet u af van een vergoeding, dan kan er sprake zijn van een fiscaal aftrekbare gift. Dit is het geval als:

 de organisatie door de Belastingdienst is aangewezen als een ANBI;
 de organisatie een verklaring heeft afgegeven dat u zich heeft ingezet als vrijwilliger;
 u aanspraak kunt maken op de in de verklaring genoemde vrijwilligersvergoeding;
 de organisatie bereid en in staat is om de vergoeding aan u uit te betalen;
 u in alle vrijheid over de vergoeding kunt beschikken maar hier vrijwillig van afziet en de vergoeding aan de organisatie schenkt.


Tips:

1. Einde kindertoeslag in box 3

Met ingang van 2012 is een einde gekomen aan de kindertoeslag op het heffingsvrije vermogen in box 3. Als ouders bent u verplicht de bezittingen en schulden van uw minderjarige kinderen in uw eigen aangifte op te geven in box 3. In de aangifte over het jaar 2011 mag u hierop nog een kindertoeslag in mindering brengen van € 2.779 per minderjarig kind. In uw aangifte over het jaar 2012 is dit niet meer mogelijk.

2.  Telefoontje voldoende voor ontslag

Een vrachtwagenchauffeur neemt telefonisch ontslag met de woorden: "Ik wil dat gerij niet meer, ik doe het niet meer, zoek maar een ander.” Ondanks dat zijn werkgever hem er meerdere malen op wijst dat hij hiermee ontslag neemt, blijft de vrachtwagenchauffeur bij zijn standpunt. Hij reageert vervolgens niet op een bevestigingsbrief waarin de werkgever de hele gang van zaken samenvat. Wel meldt de vrachtwagenchauffeur zich anderhalve week na het hele voorval ziek. Volgens de Kantonrechter kan de vrachtwagenchauffeur nu niet maanden later doen alsof hij nog steeds in dienst is en loon eisen. Hij heeft immers zelf vrijwillig een eind gemaakt aan de arbeidsovereenkomst.

3.  Stilzwijgende verlenging abonnement niet langer mogelijk

U heeft vast wel eens meegemaakt dat u een abonnement op een tijdschrift of nieuwsblad wilt opzeggen, maar net te laat bent. Het gevolg is dat u er weer een jaar aan vast zit. Dat is nu verleden tijd. Voortaan mag de leverancier het abonnement na de eerste contractperiode nog maar met telkens maximaal drie maanden stilzwijgend verlengen. Tegen het einde van die verlengperiode kunt u opzeggen met een opzegtermijn van één maand. Wordt het abonnement op een nieuwsblad of tijdschrift met een leveringsfrequentie van minder dan eenmaal per maand stilzwijgend voortgezet in een overeenkomst voor onbepaalde duur, dan heeft u een opzegtermijn van maximaal drie maanden. Proefabonnementen eindigen altijd na de afgesproken proeftijd.

Voor lopende abonnementen die zijn aangegaan of stilzwijgend verlengd vóór 1 december 2011 geldt een overgangsregeling van maximaal één jaar.

Let op:
Deze regeling geldt alleen voor u als consument. Sluit u als ondernemer een overeenkomst met een andere ondernemer, dan is stilzwijgende verlenging nog steeds mogelijk.

4.  Aanbesteden makkelijker voor kleine ondernemers

De Tweede Kamer is akkoord gegaan met een nieuwe aanbestedingswet zodat kleine ondernemers straks beter kans maken bij overheidsaanbestedingen. Ook zorgen nieuwe regels voor minder administratieve lasten. Opdrachten mogen niet meer dusdanig worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken. Een bedrijf met bijvoorbeeld 120 vestigingen mag niet de schoonmaak van alle overheidsgebouwen bundelen in één aanbesteding, waardoor een klein schoonmaakbedrijf bij voorbaat al geen kans meer maakt.

Ook mogen er geen onredelijke contractvoorwaarden aan ondernemers worden gesteld. Hiermee wordt bijvoorbeeld voorkomen dat een kleine ondernemer alle risico’s van een bouwproject moet dragen terwijl deze ondernemer zich onmogelijk kan verzekeren tegen deze risico’s. De nieuwe aanbestedingswet moet nog door de Eerste Kamer worden behandeld. 

5.  De onafhankelijkheid van uw accountant

Misschien heeft u het al in de krant gelezen of op het nieuws gehoord: de Tweede Kamer is akkoord gegaan met de Wet op het accountantsberoep. Er wordt een aantal maatregelen genomen om de onafhankelijkheid van de accountant te vergroten. Zo mogen accountants niet meer langer dan acht jaar voor eenzelfde opdrachtgever werken én accountants mogen geen adviesdiensten meer verrichten voor de opdrachtgever waar zij ook de jaarrekeningcontrole doen.

Nu vraagt u zich misschien af of deze maatregelen ook van toepassing zijn voor ons accountantskantoor maar hierin kunnen wij u geruststellen. De maatregelen gelden alleen voor accountants die grote beursgenoteerde bedrijven of banken controleren. Wij kunnen u gewoon terzijde blijven staan met advies waarbij de kwaliteit, continuïteit en onafhankelijkheid van onze dienstverlening zijn gewaarborgd.