RSW Salarisadvies

RSW Salarisadvies biedt een breed scala aan diensten, producten en advies. Onze specialisten zijn betrokken, daadkrachtig en werken oplossingsgericht om u van dienst te kunnen zijn. U kunt onze adviseurs onder andere inschakelen wanneer u vragen of ondersteuning nodig hebt op de volgende gebieden.

Loonbelasting en sociale zekerheid

Werkkostenregeling
Vanaf 2015 wordt de werkkostenregeling (WKR) verplicht ingevoerd. Tot en met 2014 hebt u  nog de keuze of u gebruikt maakt van de werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije onkostenvergoedingen en verstrekkingen.
Door de grote verschillen met het oude regime kan de werkkostenregeling flink duurder of juist goedkoper uitpakken. Onze adviseurs helpen u graag het beantwoorden van de volgende vragen:

 • Hoe kunt u optimaal gebruik maken van de werkkostenregeling?
 • Wat betekent de werkkostenregeling voor uw onderneming?
 • Welke vergoedingen of verstrekkingen vallen onder de werkkostenregeling?
 • Wat zijn de financiële gevolgen?
 • Heeft u al nagedacht over de arbeidsvoorwaarden binnen uw bedrijf?

Vergoeding vervoer
De meeste werknemers reizen om verschillende redenen op verschillende manieren voor hun werk.  Zij maken bijvoorbeeld kosten voor woon-werkverkeer, zakelijke reizen en/of eventueel studiereizen. Deze kosten kunt u als werkgever vergoeden. U kunt ook de werknemer een auto ter beschikking stellen. De belastingdienst controleert steeds strenger op het gebied van vervoer. Het is daarom belangrijk dat u weet waar u op moet letten.

Sociale zekerheid
De wetgeving op het gebied van sociale zekerheid is complex en verandert voortdurend. Bovendien heeft u te maken met een steeds verder terugtredende overheid. Het is voor u als werkgever erg lastig om goed geïnformeerd te zijn en te blijven. Onze adviseurs toetsen onder andere de juiste toepassing van de premies werknemersverzekeringen (WW/ZW/WIA/ZVW), waardoor u wellicht premies kunt besparen. Ook kunnen zij u helpen bij de aanvraag, berekening en controle van de diverse uitkeringen en andere zaken.
Tevens kunnen onze adviseurs u helpen bij de keuze om de gedifferentieerde premie WGA ofwel via het UWV te verzekeren ofwel om het risico (deels) te verzekeren via een private verzekeraar (als eigenrisicodrager).

Arbeidsrecht
Heeft u de rechten en plichten van uw personeel goed vastgelegd in een overeenkomst en/of (personeels)reglement die is afgestemd op actuele wet- en regelgeving?
Onze adviseurs staan u vanaf de aanvang tot en met het einde van de arbeidsrelatie met raad en daad bij. Door middel van het opstellen en screenen van (arbeids)overeenkomsten en/of (personeels)reglementen en advies op het gebied van:

 • ontslag;
 • afvloeiingsregelingen;
 • reorganisaties;
 • overgang van onderneming;
 • harmonisering arbeidsvoorwaarden;
 • arbeidsomstandigheden en aansprakelijkheid.


CAO en bedrijfstakregelingen
Het niet naleven van cao-bepalingen kan grote financiële gevolgen hebben voor uw organisatie. De risisico’s liggen op verschillende gebieden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld loonvorderingen van werknemers omdat niet het juiste salaris is doorbetaald. Maar ook op het gebied van overuren, vakantieaanspraken en pensioenen zijn risicofactoren aanwezig.

Uw bedrijfstakregelingen maken een belangrijk onderdeel uit van uw secundaire arbeidsvoorwaarden. Onder bedrijfstakregelingen worden al uw regelingen op het gebied van pensioen, vut, vroegpensioen, sociaal fonds, opleidingsfonds en wia-hiaat verstaan. Het is voor werknemers erg belangrijk dat de verplichtingen die deze regelingen met zich meebrengen, op een juiste wijze zijn geregeld.


Flexibel belonen
Goede mensen aan uw bedrijf binden? Dat doet u als werkgever, vooral in de huidige arbeidsmarkt, met een pakket aan flexibele arbeidsvoorwaarden. Deze manier van belonen is inmiddels een duidelijke trend geworden. Werknemers willen vaak hun eigen arbeidsvoorwaarden kiezen. Zij zoeken een balans tussen werk en privé. Arbeid wordt steeds flexibeler. Denk maar eens aan “het nieuwe werken”. Daarnaast neemt de rol van de zorgende overheid af en zijn werknemers zich steeds meer bewust van het feit dat ze bepaalde zaken (zoals bijvoorbeeld pensioen) zelf moeten regelen. U als werkgever kunt daar op inspelen. Meer doen voor uw werknemers zonder dat de loonkosten stijgen. Aan die keuzes zijn natuurlijk consequenties verbonden. Reglementen moeten bijvoorbeeld worden aangepast, maar ook individuele arbeidsvoorwaarden.  

Subsidie
De loonkosten zijn waarschijnlijk de grootste kostenpost van uw onderneming. U kunt daar op besparen door gebruik te maken van de mogelijkheden die de wetgeving op dit gebied heeft. Wij kunnen onderzoeken of mogelijke subsidies optimaal worden benut. Deze subsidies liggen op het gebied van afdrachtverminderingen, premiekortingen, premievrijstellingen, no-riskpolissen, loonkostensubsidies en overige subsidies.

Quick-scan
RSW heeft een quick-scan ontwikkeld waarbij de salarisadministratie van uw onderneming wordt doorgelicht. De meest relevante zaken op het gebied van loonheffingen en sociale verzekeringen worden hierbij tegen het licht gehouden. Maar ook verplichtingen die zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek en cao komen aan bod.