Fiscale spelregels 2013 voor uw bv

Geplaatst op: 25-06-2013 (archief)

Geen belastingjaar is hetzelfde. Ook voor 2013 zijn er weer de nodige wijzigingen doorgevoerd waar uw bv mee te maken krijgt. Van renteaftrekbeperkingen tot innovatiebox tot exitheffing bij bedrijfsverplaatsing naar het buitenland. Deze en andere onderwerpen komen in deze advieswijzer aan bod. 

Vennootschapsbelastingtarief20132012
Tarief voor belastbaar bedrag t/m € 200.00020%20%
Tarief over het meerdere25%25%

Thincapregeling afgeschaft
Ingaande 2013 is de thincapregeling, ook wel genoemd de onderkapitalisatieregeling, komen te vervallen. De thincapregeling beoogde een teveel aan financiering met vreemd vermogen binnen concernverband tegen te gaan. Aan de hand van een financieringstoetsing werd bepaald of het vreemd vermogen bij de bv in kwestie bovenmatig was in verhouding tot het eigen vermogen. Indien dit het geval was, werd de aftrekbaarheid van de rente op de groepsleningen in aftrek beperkt.   

Let op: voor een bv met een gebroken boekjaar dat eindigt in 2013, blijft de regeling mogelijk nog van belang. De afschaffing vindt voor het eerst toepassing op boekjaren beginnend op of na 1 januari 2013. 

Aftrekbeperking excessieve deelnemingsrente
Met de afschaffing van de thincapregeling is tegelijkertijd een aftrekbeperking voor bovenmatige deelnemingsrente geïntroduceerd. Tot 2013 kon de rente op geldleningen voor de financiering van een deelneming in principe geheel ten laste van de fiscale winst worden gebracht, terwijl de voordelen uit deelneming veelal op grond van de deelnemingsvrijstelling onbelast zijn. Reden om de aftrek van de deelnemingsrente voortaan te beperken en wel voor het excessieve deel. Hiervoor wordt een rekenformule gehanteerd. Om het mkb te ontzien, blijft de eerste € 750.000 van de ‘excessieve deelnemingsrente’ volledig aftrekbaar. 

Tip: uitbreidingsinvesteringen van bestaande operationele activiteiten vallen onder voorwaarden buiten de aftrekbeperking. 

Fictieve winstbepaling innovatiebox
Heeft u een octrooi of voor uw eigen innovatie een S&O-verklaring en onderneemt u met een bv (of nv), dan kan de innovatiebox interessant zijn. Door winsten uit deze innovaties onder te brengen in de innovatiebox, is er het voordeel van een speciale tariefbox van 5%. In de praktijk wordt het alloceren en calculeren van innovatieresultaten aan het betreffende immaterieel actief veelal als complex en administratief belastend ervaren. Om de toegang tot de voordelen van de innovatiebox voor het mkb te vergemakkelijken, kan de bv nu opteren voor de forfaitaire winstbepaling binnen de innovatiebox. 

De keuzeregeling houdt in dat u 25% van de winst mag aanmerken als voordeel voor de innovatiebox. U hoeft dan niet uit te rekenen hoeveel winst er precies toegerekend moet worden aan het immaterieel activum dat u heeft voortgebracht. Het forfaitaire bedrag is gemaximeerd op € 25.000 per jaar. 

Let op: kiezen voor de forfaitaire regeling is niet altijd voordelig. De reguliere regeling is in ieder geval aantrekkelijker als u denkt meer dan 25% winst te behalen met -innovatieve activiteiten of als het voordeel meer is dan het gemaximeerde forfaitaire bedrag van € 25.000.


Er gelden wel nog aanvullende regels. Zo kunt u onder meer niet onbeperkt kiezen voor de forfaitaire regeling. U mag kiezen om de
forfaitaire regeling al dan niet toe te passen, mits u in het jaar zelf of in de twee voorafgaande jaren een immaterieel activum heeft voortgebracht. 

Dekkingsgraad van pensioen in eigen beheer
Heeft u de opbouw van uw pensioen ondergebracht bij uw bv, dan is het wezenlijk om extra alert te zijn of op de korte of langere termijn nog wel voldoende vermogen in de bv aanwezig is om de pensioenverplichtingen te kunnen (blijven) voldoen. De fiscus heeft aangegeven tijdens de opbouwfase actief te gaan toetsen of de bv wel haar toezeggingen kan nakomen. De bezittingen en schulden (inclusief de getroffen voor-ziening) worden op reële waarde gesteld. Is er onvoldoende buffer voorhanden door het overhevelen van vermogen vanuit de bv naar de aandeelhouder, bijvoorbeeld door terugbetaling van kapitaal, dividenduitkering of onzakelijk handelen? Dan bestaat het risico dat de gehele aanspraak in loonheffing wordt betrokken en revisierente is verschuldigd. 

Let op: heeft u geld geleend van uw bv, zorg dan dat uw bv hierdoor niet in de financiële problemen kan komen. De bv moet aan haar (betalings)verplichtingen kunnen blijven voldoen. Is uw bv stamrecht- of pensioenverplichtingen aangegaan, overleg dan regelmatig met uw SRA-adviseur om grip te houden op fiscale risico’s. 

Wat nu als uiteindelijk op de pensioeningangsdatum duidelijk wordt dat aanwezige activa (zoals liquiditeiten en beleggingen) onvoldoende dekking bieden voor de toegekende pensioenaanspraken? Tot 1 januari 2013 was het fiscaalrechtelijk niet mogelijk om dan de pensioenaanspraken deels te verlagen. Enkel in een situatie als bij faillissement, surseance van betaling of een schuldsanering, kon het prijsgeven van pensioenrechten zonder fiscale gevolgen plaatsvinden. Nu is er een mogelijkheid bijgekomen. Onder voorwaarden is het vanaf 2013 mogelijk om eenmalig op de pensioeningangsdatum voor u in privé gedeeltelijk uw pensioenaanspraken te verlagen, zonder vervelende fiscale gevolgen. 

Een van de voorwaarden is dat de fiscale waardering van de pensioenverplichting voor meer dan 25% niet gedekt wordt door de waarde van de activa. Deze onderdekking dient aantoonbaar het gevolg te zijn van reële beleggings- en ondernemingsverliezen. Daarnaast worden de pensioenaanspraken verminderd tot het bedrag dat vereist is om de dekkingsgraad weer op 100% te brengen. De vrijval (lagere waardering) van de pensioenvoorziening als gevolg van de gedeeltelijke afstempeling van de pensioenaanspraken vormt wel belastbare winst voor de vennootschapsbelasting. Het verzoek tot verlaging van de pensioenrechten dient vooraf aan de Belastingdienst te worden gedaan. 

Let op: de voorwaarden voor de fiscaal begunstigde afstempeling zijn complex. Het verzoek hiertoe dient met bewijsstukken te worden onderbouwd. Schakel daarom uw SRA-adviseur in voor de mogelijkheden en risico’s en de voordelen of nadelen in uw specifieke situatie. 

Tip: voor reeds ingegane pensioenen is er een overgangsregeling. Onder dezelfde voorwaarden kunnen deze vanaf 2013 tot en met 2015 worden verlaagd.
 
Exitheffing en uitstel van betaling
Bij het verplaatsen van de onderneming of van de bv dient u rekening te houden met de exitheffing in de vennootschapsbelasting. De exitheffing houdt in dat indien de bv op grond van de Nederlandse wet of een belastingverdrag niet langer als inwoner kwalificeert, de verplaatste vermogensbestanddelen geacht worden te zijn vervreemd tegen reële waarde. Over de fiscale boekwinst wordt dan een belastingaanslag opgelegd. U kunt ervoor kiezen om direct af te rekenen. Ook wordt u onder voorwaarden, zoals het stellen van zekerheid, de mogelijkheid geboden om de aanslag gespreid in tien termijnen te voldoen. Aanvullend is er nog de mogelijkheid van uitstel van betaling tot het moment waarop het betreffende voordeel daadwerkelijk wordt gerealiseerd. 

Fiscale eenheid en flex-bv
Met de komst van de flex-bv is het nu mogelijk om bij nieuwe en bestaande bv’s stemrecht- en winstrechtloze aandelen te introduceren en flexibiliteit in vermogens-, winst- en stemrechtverhoudingen tussen aandeelhouders aan te brengen. Om een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting te kunnen vormen, is het vanaf 2013 niet meer voldoende om als moedermaatschappij de (juridische en economische) eigendom te bezitten van 95% of meer van de aandelen in het nominaal gestorte kapitaal van de dochter-bv. Een fiscale eenheid is alleen mogelijk als het aandelenbezit, al dan niet verdeeld in meerdere soorten, ten minste 95% van de statutaire stemrechten vertegenwoordigt en te allen tijde recht geeft op 95% of meer van de winst en het vermogen van de dochter-bv. 

Let op: overweegt u om de statuten van de in de fiscale eenheid opgenomen dochter-bv opnieuw in te richten, bijvoorbeeld in het kader van een bedrijfsopvolging of werknemersparticipatie, laat uw SRA-adviseur u dan informeren over de gevolgen. 


Tot slot
In deze advieswijzer hebben wij slechts een aantal belangrijke wijzigingen voor 2013 in de fiscale spelregels voor uw bv kunnen bespreken. De SRA-adviseur informeert u graag uitgebreid over deze en andere nieuwe spelregels voor uw bv. 


Colofon 

SRA
T 030 656 60 60
info@sra.nl
www.sra.nl 

Auteur:
Drs. M.P.E. Muijtjens 

© 2013 SRA
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestemming van de uitgever. De uitgever en auteur hebben bij de samenstelling gestreefd naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid, maar kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen daarvan.